در تهیه و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده ها ضوابط و دستورالعمل های زیر لازم الجرا است. بدیهی است چنانچه پایان نامه، با این ضوابط مطابقت نداشته باشد کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی می تواند از پذیرفتن آن خودداری نماید.

 

ضوابط و دستورالعمل ها بشرح زیر است:

 

1- پایان نامه به ترتیب شامل صفحات مجزای زیر می باشد:

 

الف- عنوان ( مطابق نمونه پیوست) عنوان باید مختصر و جامع باشد و با کمترین کلمات محتوای پایان نامه را معرفی نماید.

ب- تصویب نامه ( مطابق نمونه پیوست)

ج- سپاسگذاری ( اختیاری)

د- فهرست مطالب و ضمائم

ه- فهرست جداول ( اختیاری)

و- فهرست علائم ( برای رشته های مهندسی و علوم ... الزامی است)

ز- فهرست ااشکال ( اختیاری)

ح- چکیده پایان نامه ( فارسی و انگلیسی)

ط- متن اصلی( شامل فصل مقدمه، فصول اصلی، قصل نتیجه گیری است. هر فصل مشتمل بر بخشها و زیر بخش هاخواهد بود. پیشنهاد ات برای کار تحقطقاتی بیشتر در فصل نتیجه گیری قرار می گیرد)

ی- مراجع

ک- ضمائم

 

2- پایان نامه بایستی روی یکطرف کاغذ A4 و با فاصله خطوط معادل دو فاصله IBM تایپ و حواشی هر صفحه مطابق نمونه پیوست رعایت گردد.

3- مراجع به ترتیب ظهور در متن می تواند به یکی از دو روش شماره ای و یا سالی بشرح زیر بکار برده شود. بدیهی است که در هر پایان نامه تنها یک روش باید اعمال گردد.

 

الف- روش شماره ای: اگر در متن پایان نامه نام ( منظور از نام در این قسمت، نام خانوادگی نویسنده می باشد.) نویسنده مرجع آورده نشود، شماره ردیف مربوط به آن مرجع بر اساس فهرست مراجع، در آخر جمله یا پارگراف مربوط در داخل کروشه درج می گردد. در صورتیکه نام نویسندگان ذکر شود، شماره مرجع بلافاصله بعد از نام نویسنده و یا نویسندگان در داخل کروشه آورده می شود.

 

اگر در یک مرجع از پژوهشگری نام برده شود ولی تهیه کننده پایان نامه به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و بخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر اشاره کند می تواند بعد از ذکر نام پژوهشگز در داخل کروشه عبارت « به نقل از مرجع شماره....» را بنویسد.

 

اگر مرجع مورد ذکر توسط یک یا دو نفر نوشته شده باشد،  نام نویسنده و یا نویسندگان مستقیما قبل از شماره مرجع آورده می شود و اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، به منظور تلخیص به ذکر نام نویسنده اولی و سپس عبارت « و همکاران» اکتفا می شود.

 

تذکر: شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که به ترتیب ارجاع در متن تنظیم شده است در نظر گرفته شود.

 

مثال:

 جریان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است [12].

- و نیز و چنگ[4] نشان دادند که هدایت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکیبات شیمیایی نسبتا ثابت است.

- راسل [ نقل از مرجع شماره 1]

- محمد و همکاران [15]

 

ب- روش سالی:

- در این روش، اگر نام نویسنده مرجع مورد استفاده در جمله قید نشود، باید نام نویسنده و سال انتشار مرجع را در آخر جمله و در داخل پرانتز قید نمود. در صورت ذکر نام نویسنده بجای شماره مرجع، سال انتشار آن را منظور می نمایند.

 

مثال :

- جریان روان کننده  در داخل ماده  متخلخل تابع قانون  دارسی است ( کامرون ،1976)

- و نیز و چنگ (1980) نشان دادند که هدایت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای  ترکیبات شیمیایی نسبتا ثابت است.

- راسل ( نقل از دهقانی، 1374)

- محمد و همکاران (1375)

 

تذکر : شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که بطور الفبائی تنظیم شده است در نظر گرفته شود.

 

مراجع مورد استفاده در انتهای پایان نامه به غیر از حالتی که شماره مرجع براساس ترتیب انفاق در متن پایان نامه آورده می شود، در سایر حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پایان نامه بکار گرفته شده  باشد، ذکر شماره مراجع در این قسمت لازم نیست.

 

بطور کلی درج یک مرجع در قسمت  "مراجع"  به شرح زیر آورده می شود:

 

الف- مقالات مندرج در نشریات ادواری:

 

نام خانوادگی و حروف اول نام کلیه نویسندگان "عنوان مقاله" نام نشریه ادواری، نام ناشر، شماره مجلد ( در صورت وجود) شماره نشریه، صفحات از-تا، سال انتشار.

 

مثال:

[35] منصوری، محمد مسعود " الگورطتم فرآیند تصمیم گیری " نشریه دانشکده مهندسی، دانشگده فردوسی مشهد، شماره 2، سال 3، صفحات 190-209، 1370.

[36] Sasson, A.M. " Automatic power system network topology determination" , IEEE Trans. PAS, Vol. 92, 610-618, 1973

 

ب- کتب

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ( مترجم) ، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال انتشار.

 

مثال:

[37] Nayfeh ,A.H. "Perturbation Methods " John Wiley and Sons, New York, 1985.

[38] حائری عبدالهادی، ایران و جهان اسلام، چاپ اول انتشارات آستانقدس رضوی،1368.

 

ج- پایان نامه ها و گزارشات علمی

نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان پایان نامه( گزارش) مقطع تحصیلی پایان نامه، دانشگاه( ناشر)،( شماره گزارش)، سال انتشار.

[39] Mansoori, M.M. " Multi-attribute Multi-dimensional decision model in decision making " Ph.D dissertation, University of California, Irvine, medical, 1980.

 

[40] "Optimization of induction motor efficiency" EPRI Research Project, 1944-1,El-4152CCM,1985.

[41] خادم، جواد، " شبیه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

 

تذکر: نام نویسندگان خارجی بهتر است به صورت مخفف قزد شود. سال انتشار را نیز می توان بعد از نام نویسنده و یا نویسندگان آن در داخل پرانتز به جای آخر مرجع درج نمود.

 

 

4- معادل انگلیسی لغات که برای اولین بار بکار می رود بصورت زیر نویس در صفحه مربوط درج شود( از آوردن لغات انگلیسی در متن خودداری شود) زیر نویس ها زیر یک خط پر نوشته شود بطوریکه فاصله پایین ترین زیر نویس تا لبه یایینی کاغذ به اندازه 2/5 سانتی نتر که مربوط به حاشیه پایین است حفظ شود. زیر نویس ها در هر صفحه با گذاردن شماره در گوشه بالای آخرین کلمه در متن مشخص می شود.

 

5- شماره صفحات قبل از متن اصلی به صورت حروف و در سمت چپ بالای صفحه بفاصله 1 سانتی متر از لبه بالایی متن درج می شود. مثلا سه، چهار و ....

صفحه عنوان و تصویب نامه شماره گذاری نمی شود.

 

6- صفحات متن با اعداد 1و2و3و... در سمت بالای صفحه و به فاصله 1 سانتی متر از لبه بالایی متن شماره گذاری می شود.

 

7- شماره و عنواوین جداول در بالای آنها و شماره عناوین شکل ها در پایین آورده می شود.

 

8- نحوه صحافی پایان نامه می باَد به این صورت باشد که روی جلد عنوان پایان نامه، نام و نام خانوادگی مولف، عبارت " پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری" سال انتشار درج گردد.( مطابق نمونه پیوست)

 

9- پایان نامه به تعداد 4 نسخه تکثیر و به صورت صحافی شده تحویل گروه آموزشی مربوط می گردد. گروه آموزشی یک نسخه را به کتابخانه دانشگده، یک نسخه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور تحویل و یک نسخه برای دانشجو می ماند، برای پایان نامه های دکترا تعداد 5 نسخه تکثیر می گردد که دو نسخه برای اساتید مشاور می باشد.

 

10- برای شماره گذاری بخش ها و زیر بخشها در هر فصل، ابتدا شماره فصل سپس شماره بخش و زیر بخش از سمت راست به چپ نوشته شود. همین ترتیب برای شکلهای، فرمولها و جداول رعایت گردد.

 

مثال

1-3-6 زیر بخش اول از بخش سوم از فصل ششم

شکل 3-2 سومین شکل از فصل دوم

جدول 3-4 چهارمین جدول از فصل سوم

 

11-ابتدای هر فصل به همراه شماره آن در صفحع جدیدی آغاز می گردد. عنوان هر فصل در وسط صفحه قرار می گیرد، عناوین بخشهای هر قسمت با حروف درشتر در ابتدای خط واقع می شود.

 

12- فرمولها به فاصله 6 حرف از حاشیه سمت چپ آغاز و تا 6 حرف مانده به حاشیه سمت راست ادامه می یابد. شماره فرمول در داخل پرانتز در سمتراست فرمول در منتهی الیه خط مربوط درج می شود.

 

13- نحوه تایپ پایان نامه

حاشیه سمت راست 3 سانتی و سمت چپ 2/5 سانتی متر منظور می گردد. فاصله بین دو پارگراف می تواند کمی بیشتر در نظر گرفته شود و ابتدای هر پارگراف 6 حرف جلو برده می شود،غ حاشیه بالایی صفحات 3 سانتی و حاشیه پایینی 2/5 سانتی متر در نظر گرفته می شود و برای صفحه اول هر فصل حاشیه بالایی 5 سانتی متر در نطر گرفته شود.

نمونه صفحه عنوان

نمونه روی جلد

بنام خدا

دانشگاه واحد

دانشکده:

گروه:

عنوان پایان نامه:

 

(عنوان پایان نامه)

 

مولف:

(نام مولف)

 

ارائه شده جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد یا دکتری

در رشته                    گرایش

استاد یا اساتید راهنما:

(نام استاد یا اساتید راهنما)

استاد یا اساتید مشاور:

( نام استاد یا اساتید مشاور)

ماه و سال انتشار

 

 

 

دانشگاه واحد...

دانشکده

گروه

عنوان پایان نامه

نام مولف

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری

 

ماه و سال انتشار

 

نمونه تصویب نامه

 

پایان نامه حاضر تحت عنوان:                                                                        

که توسط                                تهیه و به هیات داوران ارائه گردیده است مورد تایید

 کمیته تحصیلات تکمیلی گروه می باشد.

تاریخ دفاع:                         نمره:                       درجه ارزشیابی:

اعضای هیات داوران:

     امضاء مرتبه علمی    هیات داوران نام و نام خانوادگی  
    استاد یا اساتید راهنما 1-
    استاد یا اساتید مشاور 2-
     عضو دفاع 3-
    عضو دفاع 4-
      5-
      6-