• مایکل پورتر : استراتژی صرفا" بهتر کار کردن نیست ، بلکه انجام کارهایی متفاوت از گذشته و یا انجام همان کارها با طریقی متفاوت است .
 • روشهای دیروز هرچند در زمان خود موفقیت آمیز بوده باشند الزاما" امروزه اثر بخش نخواهد بود . دلیل این امر تحولات محیطی می باشد .
 • مدیریت استراتژیک : هنر و دانش تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمهای همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به هدفهای اساسی مورد نظر .
 •   آنچه که یک استراتژی را اثربخش می سازد و سبب تمایز بین استرتژی ها و استراتزِست ها با یکدیگر می شود درونمایه اصلی آن است . درونمایه اصلی استراتژی به تشحیص فرصتها و چگونگی بهره برداری از آنها باز میگردد .
 •   استرتژی موضوعی در کنار دهها موضوع دیگر سازمان نیست استراتژی موضوعی محوری است که جهت گیری همه برنامه ها دیگر را تعیین میکند .
 •   منتزبرگ(تفکر استراتژیک):برنامه ریزی یک فرایند تحلیلی است و اصولا" فرایندهای تحلیلی نمی توانند استراتژیهای اثربخش خلق کنند . استراتژی حاصل سنتز خلاقانه ذهنی میباشد .
 •      هامل (عزم استراتژیک): بجای پیش بینی آینده باید آنرا خلق کرد .
 •   تدوین استراتژی نیازمند شناخت است :1- شناخت محیط 2- شناخت کسب و کار 3- شناخت سازمان .
 •      شناخت باید بر مبنای واقعیت های عینی باشد نه تصورات ذهنی.
 •      علل عمده شکست استراتژی بنا کردن آن برمبنای تصورات ذهنی می باشد .
 •   اجرای استراتژی مستلزم تجدید نظر و تحول سازمانی متناسب با استراتژی تدوین شده می باشد .
 •   هر استراتژی برای محیط خاصی طراحی شده است و تغییرات محیطی استراتژی میبایست مستمرا" مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز اصلاح شود .
 •