همانگونه که در نوشته های پیش از این ذکر شد ، مدیریت استراتژیک از سه مرحله تدوین استراتژی ، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی تشکیل شده است .

نکته مهم  :   تدوین استراتژی = برنامه ریزی استراتژیک

در مرحله برنامه ریزی استراتژِیک هدف اصلی فرموله کردن استراتژی  طی فازبندی زیر می باشد  .

فرموله کردن استراتژی ها:

o       فاز اول ورود داده ها : که شامل بررسی فضای داخلی سازمان ( IFE) ، بررسی محیط خارجی (EFE)  و وضعیت رقابتی شرکت (CPM) می باشد .

o       فاز دوم تلفیق داده ها : مدلهایی که با استفاده از آن استراتژی های ممکن تعیین می گردد .

o       IEM : ماتریس عوامل داخلی خارجی .

o       SWOT : ماتریس تلفیق نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها .

o       GSM : ماتریس استراتژی های اصلی .

o       BCG : ماتریس گروه مشاورین بوستن .

o       SPACE  : ماتریس ارزیابی و موقعیت استراتژیک . 

o       مک کنزی / GE : مدل جذابیت صنعت (بازار) – تسلط بر بازار .

o       THE SHELL / DPM MODEL

o       THE PRODUCT - MARKET EVELUTION PORTFOLIO MODEL : مدل تورفولیوی تکامل محصول – بازار .

o       THE ADL LIFE – CYCLE MODEL مدل ای دی ال – دوره عمر .

o       THE RISK – RETURN MODEL : مدل ریسک – بازده .

o       فاز سوم انتخاب استراتژی ممکن : در این فاز بهترین استراتژی یا استراتژی ها انتخاب می گردد . در این مرحله  مدل QSPM جهت کمی کردن اطلاعات فاز تلفیق داده ها تشریح خواهد شد .