برنامه‌ریزی استراتژیك فرایندی است كه اكثر شركت‌های موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می‌گیرند. این نوع برنامه‌ریزی كه تاكنون اغلب مورد استفاده سازمان‌های بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدویــن شود، به انتخاب استراتژی‌هایی منجر می شود كه درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد.
برنامه ریزی استراتژیك با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و قوت‌ها و ضعف‌های داخلی را شناسایی می‌كند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای سازمان تنظیم می‌كند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه‌های استراتژیك اقـــدام به انتخاب استراتژی‌هایی می‌كند كه با تكیه بر قوت‌ها و با بهره‌گیری از فرصت‌ها، ضعف‌ها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز‌كند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود. كه در اینصورت نتایج زیر را در بر خواهد داشت :
.     تداوم بقاء سازمان
.     ایجاد مزیت رقابتی بلند مدت برای سازمان
.     عملیات موثر و کارآمد به واسطه استقرار اهداف استراتژیک و عملیاتی
.     ایجاد پیوستگی‌ و انسجام‌ در عملیات‌ و اقدام‌های‌ سازمان‌ دردوره‌های‌ زمانی‌ طولانی
.     تعیین‌ چارچوبی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ مدیریت
.     هماهنگی و همراستایی فعالیت دپارتمان های موجود
.     ایجاد چارچوب برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و جهت‌ بخشی‌ به‌ آنان
.     استمرار رشد و توسعه
.     دید درازمدت‌ و توجه‌ به‌ افق‌های‌ دورتر سازمان
 
در عصر حاضر هر سازمانی با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیت‌های خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت كند كه در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت كسب كرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه‌ریزی استراتژیك، این امر مستلزم بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ریزی است. چرا كه از یك طرف آینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می‌كند. ازطرف دیگر گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واكنش مناسب و سریع نشان دهد.
برنامه ریزی استراتژیك سازمان را با محیطش تطبیق می‌دهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می‌كند، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم می سازد تا به آینده دلخواه خود برسد.
چارچوبی به وجود می آورد كه می‌توان با تجزیه و تحلیل كامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب، به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر می‌كند تا به روندها، اتفاقات، چالش‌ها و فرصت‌های به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند برنامه‌ریزی استراتژیك پاسخ دهد.
برنامه‌ریزی استراتژیك، داده‌های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را تركیب می‌كند و درصدد ارائه یك بینش و هدف سازمانی روشن است و به سازمان اجازه تمركز می دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیت‌های خود تحلیلی است.
فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است كه به فراتر از دسترسی به یك سری اهداف از پیش تعیین شده توسعـه می یابد. برنامه‌ریزی استراتژیك درصدد است روشی كه یك سازمان فكر و عمل می‌كند را تغییر داده یك سازمان یادگیرنده به وجود آورد. دریك گفتار ساده، یك برنامه استراتژیك می‌تواند عملكرد را بهبود بخشد.