تئوریهای سازمان و مدیریت
الف) تئوری های سازمان و مدیریت (جلد اول و جلد دوم)، مؤلف: ریچارد ال دفت، مترجم: دكتر اعرابی و پارسائیان انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ب) طراحی ساختار سازمانی، مؤلف: دكتر اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
ج) نظریههای سازمان و
مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی، مؤلف: دكتر حسین رحمان سرشت، انتشارات: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر

مدیریت بازاریابی
الف) استراتژی بازاریابی، مؤلف: واكر، بوید و دیگران، مترجم: دكتر سید محمد اعرابی.
ب) بازاریابی جهانی، مؤلف: وارن جی كیگان، مترجم: دكتر عبدالحمید ابراهیمی.
ج) بازاریابی سمت 3 استاد

روش تحقیق
مجموعه كتابهای دکتر اعرابی

 آمار
جلد اول و دوم كتاب دكتر صالحی صدقیانی

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک، مولف فرد آر دیوید، ترجمه: دکتر اعرابی