معرفی چند سایت کار آمد در خصوص برنامه ریزی استراتژیک... 1. آموزشی

1- دانشگاه ایالتی نیومكزیكو – www.nmsu.edu/strategic/

این پایگاه شرح كاملی از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیك در دانشگاه ایالتی نیومكزیكو ارائه می‌كند، كه از آن جمله است یك نمودار، مطالبی را كه باید برای برنامه‌ریزی استراتژیك مطالعه كرد و رهنمودهایی درباره شیوه برنامه‌ریزی استراتژیك. این پایگاه یكی از پایگاه‌های اطلاعاتی مهم است كه می‌توان برنامه‌ریزی استراتژیك را در مرحله عمل مشاهده كرد.

2. جامعه مدیریت استراتژیك – www.virtual-indiana.com/sms/

این جامعه حرفه‌ای غیر انتفاعی است كه دارای 2000 عضو دانشگاهی، تجاری  و مشاوره متعلق به 45 كشور می‌باشد. این گروه مجله مدیریت استراتژیك را منتشر می‌كند و گردهمایی‌های سالانه برگزار می‌نماید. این پایگاه اطلاعاتی به شیوه‌ای عالی طرح‌ریزی شده است و منابع و خدماتی را كه برای جامعه ارائه می‌شود، عرضه می‌نماید.

 

3. انجمن مدیریت امریكایی – www.amanet.org

این جامعه اطلاعات آموزشی در سطح جهانی ارائه می‌كند و افراد می‌توانند در زمینه مهارت‌های عملی و تجاری اطلاعاتی را كسب نمایند. پایگاه مزبور بسیار جامع و فراگیر است و با همه سمینارها و كنفرانس‌های جهانی در ارتباط می‌باشد. این جامعه مجله‌ای به نام بررسی‌های مدیریت را منتشر می‌نماید.

 

4. آكادمی اطلاع رسانی مدیریت – www.aom.pace.edu

این یك سازمان غیر انتفاعی است كه در زمینه تحقیقات مدیریت و آموزش (در ایالات متحده امریكا) پیشرو می‌باشد. در سراسر دنیا بیش از 10 هزار عضو دانشگاهی و بازرگانی دارد. حدود 2500 نفر از این افراد در زمینه سیاست‌های بازرگانی و استراتژیك تخصص ویژه دارند. این پایگاه به عنوان یك منبع اطلاعاتی مركز كسب اطلاعات را مشخص می‌نماید. همه اعضا می‌توانند بدان وسیله با یكدیگر تماس برقرار كنند. این سازمان سه مجله به شرح زیر منتشر می‌كند : آكادمی مدیران اجرایی، آكادمی بررسی‌های مدیریت و آكادمی مجله مدیریت.

 

5. مركز مدیریت استراتژیك – www.csmweb.com

این یك سازمان بین‌المللی متشكل از مدیران اجرایی است كه بر برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك تاكید می‌نماید. این پایگاه به شیوه‌ای بسیار عالی عمل می‌كند. ارتباطات برنامه‌ریزی استراتژیك متعددی ارائه می‌شود. این سازمان مجله‌ای را به نام استراتژی و رهبری منتشر می‌نماید (در گذشته نام این مجله بررسی‌های برنامه‌ریزی بود.

 

 

2. مشاوران

1. سیستم‌های برنامه‌ریزی استراتژیك – www.checkmateplan.com

این پایگاه نرم افزار برنامه‌‌ریزی استراتژیك به نام ChekMATE عرضه می‌نماید. این نرم افزار مبتنی بر ویندوز می‌باشد و كاربرد آن بسیار آسان است. این نرم افزار برنامه ریزی استراتژیك برای 23 نوع صنعت ارائه می‌كند. همچنین این سازمان دفترچه‌های راهنما و فیلم‌های ویدیویی برای برنامه‌ریزی استراتژیك عرضه می‌نماید و بدون هیچ هزینه‌ای می‌توان به چندین شبكه وصل شد و در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیك اطلاعاتی را گردآوری كرد.

 

2. ابزارهای فكری – www.Mindtools.com/planpage.html

این یك پایگاه اطلاعاتی بسیار عالی است و می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك اطلاعاتی را ارائه نماید. درباره شیوه و علت برنامه‌ریزی استراتژیك بیش از 30 صفحه مطلب ارائه می‌نماید. الگوهای برنامه‌ریزی ارائه می‌شود.

 

3. شركت استراتژی‌های عملكرد – www.perfstrat.com/articles/ptp.htm

این پایگاه اطلاعاتی یك شرح 20 صفحه‌ای درباره شیوه و علت برنامه‌‌ریزی استراتژیك ارائه می‌كند. الگویی از فرآیند برنامه‌ریزی ارائه می‌شود همچنین درباره ماموریت، منافع برنامه‌ریزی، هدف‌های بلندمدت، اولویت‌ها و جدول‌های زمانبندی بحث‌های بسیار عالی ارائه می‌كند.

 

4. نرم افزار پالو آلتو -  www.bizplans.com

این پایگاه اطلاعاتی الگویی از فرایند برنامه‌ریزی شركت به همراه شرحی مفصل و عالی با هفت برنامه نمونه از شركت‌های واقعی ارائه می‌نماید. این پایگاه اطلاعاتی است كه بهترین اطلاعات برنامه‌ریزی تجاری را ارائه می‌نماید (پایگاه اطلاعاتی مدیریت شركت‌های كوچك نمونه دیگری است كه بهترین اطلاعات را ارائه می‌نماید).

 

5. مركز مدیریت استراتژیك – www.csmweb.com

این پایگاه اطلاعاتی آموزش مدیریت استراتژیك، سمینارها و خدمات مربوطه (برای تسهیل امور) را شرح می‌دهد. همچنین این پایگاه می‌تواند فرد را به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی استراتژیك (دانشگاهی و دولتی) وصل كند.

 

6. گروه مشاوران بستن – www.bcg.com

شاید این مشهورترین سازمان مشاوره برنامهریزی استراتژیك باشد. این پایگاه بحث‌های خوبی درباره برنامه‌ریزی استراتژیك ارائه می‌نماید ولی بیشتر بر این زمینه تاكید می‌كند كه گروه مزبور به عنوان مشاور عمل نمایند و نه اینكه اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیك ارائه كند.

 

7. شركت فولد – www.fuld.cum

این پایگاه در اطلاعات محرمانه رقابتی تخصص دارد. با توجه به اهمیت گردآوری اطلاعات درباره شركت‌های رقیب ارتباطات بسیار خوبی برقرار می‌نماید. در مورد سیستم‌های اطلاعاتی (جمع‌آوری اطلاعات محرمانه) پاسخ‌های خوبی ارائه می‌نمایند.

 

منبع: مدیریت استراتژیك(فرد ار.دیوید) صفحه ۲۵۵ - ۲۵۶